HR konsalting

HR konsalting (HR Consulting) podrazumeva savetovanje kompanija, njihovog menadžmenta i/ili HR-a, u cilju maksimalnog iskorišćenja ljudskih resursa, a namenjeno je svima koji žele da urede svoju kompaniju u funkcionalan sistem sa mehanizmima koji olakšavaju poslovanje i dovode do boljih rezultata i većeg zadovoljstva. HR konsalting započinje istraživanjem potreba i potencijala, a završava se konkretnim savetima (koracima) i praćenjem postignutih rezultata.

HR konsalting
Neke od mogućih konsalting usluga:

 • definisanje vizije, misije, strategije i strateškog plana kompanije
 • analiza i opisi posla i specifikacija radnih mesta
 • uspostavljanje vrednosti kompanije
 • izrada organizacione šeme
 • definisanje HR procedura
 • kreiranje sistema sastanaka
 • kreiranje željene korporativne kulture
 • postavljanje razvojnog i trening sistema i plana
 • postavljanje mentoring i koučing sistema
 • postavljanje sistema planiranja naslednika i planiranja karijernog puta
 • kreiranje priručnika za zaposlene (employee handbook)
 • kreiranje motivacionog sistema i motivacionih aktivnosti
 • uvođenje sistema upravljanja učinkom
 • postavljanje poslovnih ciljeva kod menadžera i zaposlenih
 • postavljanje razvojnih ciljeva
 • postavljanje sistema planiranja
 • postavljanje sistema izveštavanja
 • postavljanje sistema kontrole i praćenja učinka
 • postavljanje sistema uvođenja novozaposlenih
 • optimizacija poslovnih procesa
 • savetovanje HR-a i menadžmenta kompanije u rešavanju konkretnih problema
 • procena prodajnih procesa i rešenja za njihovo unapređenje
 • rešenja za unapređenje odnosa sa klijentima
 • priprema projektnih predloga
 • pomoć oko upravljanja projektom
 • evaluacija i postprojektna revizija
 • eksterna evaluacija projekta
 • biznis plan
 • predinvesticiona studija
 • investiciona studija
 • cost-benefit analiza

  Rekli su o nama i našem konsultantskom radu:

  "Preporučujem Mariju Pavić kao  poslovnog konsultanta. Njeni glavni kvaliteti su: sjajni rezultati, ekspert, kreativnost." - Miroslav Anđelković, Unit Manager, Delta Generali Osiguranje