Članci

Razvoj ima svoje različite oblike. Ako i čujemo i pročitamo i isprobamo, veća je verovatnoća da znanje postane veština.

Članci

Razvoj ima svoje različite oblike. Ako i čujemo i pročitamo i isprobamo, veća je verovatnoća da znanje postane veština.

Članci

Razvoj ima svoje različite oblike. Ako i čujemo i pročitamo i isprobamo, veća je verovatnoća da znanje postane veština.

Članci

Razvoj ima svoje različite oblike. Ako i čujemo i pročitamo i isprobamo, veća je verovatnoća da znanje postane veština.

„Bavljenje razvojem zaposlenih u doba krize važnije je nego ikada“ Mančić, M. | Magazin Profit | Jul 2020

U trenutnim uslovima, kada su mnogi zabrinuti za zdravstvenu situaciju, odgovorno je pružiti zaposlenima mogućnost da svoje, kako poslovne, tako i razvojne aktivnosti obavljaju u što bezbednijim uslovima, u meri u kojoj je to moguće. U mnogim kompanijama počinju da se primenjuju različiti oblici „eRazvoja“, odnosno razvojnih aktivnosti koje se odvijaju online ili u digitalnom modalitetu. Nisu svi podjednako otvoreni ka ovakvom načinu učenja, ali je evidentno da se sve veći broj menadžera i HR-ova, koji brinu o svojim zaposlenima, opredeljuje upravo za ovakvu metodologiju.

Preuzmite članak u PDF formatu

Šta sve spada u eRazvoj?

eRazvoj obuhvata niz metoda za učenje preko različitih online platformi ili aplikacija. Neke od najzastupljenijih su:

„Live“ online trening – radionice koje se odvijaju preko online platforme sa ciljem da se obezbedi uživo interakcija učesnika sa konsultantom i ostalim učesnicima, a da pri tome prate trening sa bilo koje lokacije preko svojih uređaja. Ovde može da varira broj učesnika (do 5, do 10, 20, pa čak i do 100 i više učesnika), nivo interakcije (čet, anketa, pisanje/crtanje po slajdu, usmena diskusija), kao i vidljivost samih učesnika (mikrofon, kamera).

eLearning – unapred snimljeni i programirani kursevi koji su sačinjeni od smislenih tematskih celina koje učesnici prolaze sopstvenim tempom, jednom ili više puta, u periodu kada njima to odgovara. Ovde može varirati vremensko trajanje kursa (od par nedelja do nekoliko meseci), vrsta inputa (video klipovi, članci, tekstualni materijali), kao i tip zadataka za učesnike (otvorena i esejska pitanja, zadaci, testovi, kvizova znanja).

Simulacija poslovanja - omogućava učesnicima da uče na jedinstven i zabavan način - kroz vođenje virtuelne kompanije. Njihova najveća vrednost u učenju ili asesmentu je simuliranje kompleksnih aspekata poslovanja i rukovođenja iz realnosti, zbog čega „gađa“ mnogobrojne kompetence istovremeno. Posebno korisne jesu simulacije poslovanja u kombinaciji sa eLearning-om, jer omogućavaju da dobijene inpute, znanja i veštine učesnik isproba u bezbednom okruženju.

Kakve sve pristupe možemo videti u odnosu prema eRazvoju?

Među ljudima koji su zaduženi za razvoj kolega u kompaniji postoje oni koji imaju otpor i nemaju mnogo poverenja u efekte eRazvojnih aktivnosti. Odluka većine menadžera sa ovakvim pristupom razvoju zaposlenih, jeste da čekaju neka „srećnija vremena" kada će u većoj meri ponovo biti dostupne i izvodljive „licem-u-lice“ razvojne aktivnosti i klasični vidovi učenja. Mnogi će reći da rad na licu mesta sa konsultantom i interakcija koja se dešava uživo ne može da bude zamenjena nijednom online platformom. Međutim, ono što je potencijalni izazov sa ovakvim pristupom, jeste da je period u kome će razvoj biti omogućen na način koji je ranije bio uobičajen, po svoj prilici još uvek veoma daleko. Niko ne zna koliko vremena će proći do vraćanja u „normalne“ tokove. Do tada, zastoj u razvijanju zaposlenih i pružanju podrške mogao bi da izazove veliku štetu u pogledu produktivnosti i motivacije kod velikog broja zaposlenih.

Druga grupa menadžera i HR-ova, čak i ako preferiraju „licem-u lice“ razvojne aktivnosti, smatraju da je eRazvoj dovoljno dobra zamena i da je bolje da se određeni razvoj zaposlenih dogodi, pa u kakvom god obliku i obimu on bio, nego da u potpunosti izostane.

Postoji i treća grupa mendžera koji ne samo da prihvataju, već i preferiraju ovakav vid razvoja zaposlenih. Oni sagledavaju brojne prednosti online razvoja koje i te kako nadmašuju njegove nedostatke.

Kada se eRazvoj sprovodi adekvatno, benefiti i uštede za kompaniju mogu biti brojne.

Kod svih eRazvojnih aktivnosti evidentna je ušteda po pitanju putnih troškova i zakupljivanja sala za trening. Može se olakšati logistika i organizacija, davanje instrukcija učesnicima i ostvariti ušteda vremena ili energije. Sami učesnici vide veliku prednost u jednostavnosti i lakoći korišćenja – potrebno je samo da kliknu na određeni link kako bi otpočeli slušanje treninga. Sa druge strane, osobe koje organizuju razvojne aktivnosti vide prednost u mogućnosti da veliki broj učesnika, gotovo neograničen, prođe kroz trening simultano. Baš zbog toga mnoge kompanije koje imaju kancelarije i ogranke u različitim gradovima ili zemljama online treninzima daju prednost u odnosu na rad u trening sali.

Kod eLearninga sam sadržaj je snimljen, tako da učesnik može da mu pristupa u trenucima kada njemu najviše odgovara. Činjenica da sam bira vreme za svoj razvoj učesniku omogućava da, u ključnim trenucima, bude potpuno posvećen svojim poslovnim aktivnostima i zadacima. Učesnik može da uči svojim tempom i da se vraća na sadržaje koliko god puta želi, što povoljno utiče na učvršćivanje znanja u dugoročnoj memoriji. Iako postoje već kreirane opcije, uz adekvatnu platformu, sam sadržaj eLearning-a se takođe može brzo i lako kreirati i prilagođavati konkretnoj grupi učesnika, tako da su varijacije na temu neograničene.

Kako se licem u lice treninzi konvertuju u više kraćih sesija između kojih može da postoji vremenski razmak, dobijamo procesni razvoj pa i ti vremenski razmaci daju mogućnost za pripremne zadatke za narednu sesiju ili provežbavanje naučenog sa prethodnih sesija, što pojačava efekat u odnosu na investiciju. Ne treba zaboraviti mogućnost i da „live“ online sesije mogu biti, uz pristanak svih učesnika, snimljene i potom preslušavane neograničen broj puta od strane različitih učesnika, što dalje doprinosi njihovoj isplativosti.

Ipak, treba imati u vidu i potencijalne rizike eRazvoja koje mogu da dođu do izražaja ukoliko se on ne organizuje na adekvatan način. Kod ovakvog vida razvoja, odgovornost je na samim učesnicima jer su oni dobrim delom prepušteni sami sebi. Postoji opasnost da će im učenje brzo dosaditi ili da će im pobeći fokus na neke druge aktivnosti, tako da neće biti punom pažnjom prisutni tokom razvoja. Stoga je vrlo važno da organizator i konsultant vode računa i učine program što interaktivnijim, dinamičnijim, pitkijim i na kraju krajeva korisnijim da bi imali motiv da prolaze kroz njega.

Važan deo u procesu kreiranja eRazvojnih aktivnosti jeste kreiranje dizajna (sadržaj, struktura, metodologija, vežbe, dinamika rada, materijali) koji će omogućiti da se učesnik na dubljem nivou poveže sa informacijama o kojima uči. To podrazumeva da informacije treba prezentovati što jasnije, da kontakt sa učesnicima treba da bude što češći i da se mora kreirati osećaj povezanosti sa učesnicima, na način na koji to virtuelno okruženje omogućava.

Evo na šta je poželjno obratiti pažnju prilikom kreiranja i odabira eRazvojnih sadržaja za zaposlene:

Povezanost i dostupnost

Pre samog obraćanja pažnje na sadržaj eRazvoja, polazna tačka jeste obezbediti zaposlenima platformu za razvoj preko koje će moći sa lakoćom da pristupaju sadržajima sa bilo koje lokacije (sa posla, od kuće, sa puta) i sa bilo kog uređaja (računara, tableta, telefona). Neophodno je i uvesti učesnike u korišćenje platforme uz tutorijal ili kratko objašnjenje, kao i pružiti im korisničku podršku tokom trajanja razvoja. Ukoliko ovaj uslov nije ispunjen, razvoj bi mogao da izazove frustracije kod zaposlenih.

Neke platforme omogućavaju praćenje rada učesnika, statistiku efikasnosti i efektivnosti, napredak učesnika, što omogućava organizatoru razvoja da isprati dinamiku rada na pojedinačnom i grupnom nivou i brzo i lako kreira izveštaje o sprovedenom razvoju. Neke platforme omogućavaju i međusobnu interakciju i praćenje rezultata između učesnika, tako da oni jedni drugima mogu biti podrška, a time se kreira i posebna vrsta takmičarske energije.

Mali „zalogaji“

Jedan od bitnih preduslova pridobijanja i održavanja pažnje učesnika, jeste korišćenje malih „zalogaja“ u pogledu dužine zadataka i modula za učenje. Kratki video klipovi na socijalnim mrežama koji privuku veliku pažnju korisnika su dobar primer za ovo. Potrebno je napraviti ravnotežu između pružanja premalo informacija i zatrpavanja učesnika prevelikim brojem informacija – i jedan i drugi ekstrem mogu dovesti do isključivanja pažnje učesnika i javljanja osećaja dosade. Ovo je, naravno, nešto što mnogo lakše može da se nadomesti uživo, gde trener na licu mesta može da primeti neverbalne znake učesnika i da blagovremeno reaguje na njih. Preporuka je da „live“ online sesije traju do 2 sata, dok se za eLearning aktivnosti preporučuju lekcije od 30 minuta sačinjene od kraćih aktivnosti za učesnike (1-5 minuta).

Aktivnosti za učesnike

Vrlo je važno da sam korisnik eRazvoja bude u što većoj meri aktivan i angažovan. Kako bi se postigli najbolji efekti u održavanju pažnje, preporuka je da se što češće smenjuju različite vrste aktivnosti za učesnike: čitanje članaka, gledanje video klipova, rešavanje kvizova, igranje igrica/simulacija i slično. Svaka aktivnost koja zahteva angažovanje povećaće stepen pažnje i uključenosti učesnika. Posebno je važno da instrukcije za vežbe i korišćenje materijala na eLearning kursu treba da budu jasne, jer učesnici ne mogu sa podjednakom lakoćom da pitaju za pojašnjenje.

Što se metoda online treninga i vebinara tiče, koristi se kombinacija četa, crtanja/pisanja na slajdu, odgovaranja na anketu, uz kraću prezentaciju, pisane materijale, sa zadavanjem pripremnih ili domaćih zadataka, vežbi, vođenje diskusije u manjim grupama što omogućava da je program dinamičan, drži pažnju i unapređuje ne samo znanje već i praksu tj. veštine. Posebno je važno da se napravi dobar balans između teorijskih inputa koji dolaze od trenera (oko 30%) i provežbavanja naučenog od strane učesnika (oko 70%). Neke online platforme imaju napredne opcije kao što je razdvajanje učesnika u virtuelne sobe, što može biti vrlo korisno za potrebe vežbi koje zahtevaju interakciju učesnika u manjim grupama.

Još jedna aktivnost koja povećava uključenost učesnika je follow-up posle ili tokom eLearninga, koji se odvija online uživo – preko platformi kao što su Zoom i Skype, sa ciljem da učesnici podele svoja dobra iskustva i izazove tokom učenja, da nađu odgovore na pitanja koja su se pojavila, i da se dodatno povežu sa svojim kolegama. U ovu svrhu je korisno i da se, anketom ili kroz razgovor sa učesnicima, a pre njihovog uključivanja u sam razvoj, ispita koje su to konkretne, aktuelne teme koje bi učesnicima u datom momentu najviše koristile.

Gejmifikacija

Efekat takmičenja sa drugim učesnicima ili prestizanja sopstvenog rezultata može da bude veoma podsticajan za učesnike. Skupljanje odlikovanja, trofeja, kao i otključavanje sledećih nivoa ili lekcija, može imati posebnu ulogu u sticanju novih veština i znanja. Simulacije poslovanja, koje preslikavaju kompleksne realne poslovne situacije mogu biti vrlo koristan alat za učenje i sticanje veština jer podižu motivaciju i obezbeđuju korisnicima jedinstveno iskustvo. Ovakve simulacije su pogodne i za asesment jer učesnici zaboravljaju da su procenjivani i ispoljavaju svoja prirodna ponašanja. Sa druge strane, doprinose i tim bildingu jer obezbeđuju pravu meru učenja i zabave, kao i građenje međuljudskih veza između učesnika u virtuelnom okruženju.

H.art u svom radu koristi niz eRazvojnih aktivnosti koje uključuju eLearning, simulacije poslovanja i „live“ online fasilitirane treninge.

Kontaktirajte nas i zakažite besplatne konsultacije u vezi sa mogućim opcijama za razvoj Vaših zaposlenih tokom celokupnog perioda otežanog organizovanja razvojnih aktivnosti za zaposlene usled pandemije virusa COVID-19.

 

Piše: Milica Mančić
HR saradnica H.art development center i Blanchard Serbia
www.hart.rs
www.blanchard.rs

©2021 H.art development center doo. Sva prava zadrzava. | Politika privatnosti | Designed By A&M Programming and design
Kolačići nam olakšavaju pružanje naših usluga. Korišćenjem naših usluga dozvoljavate nam da koristimo kolačiće. | Politika privatnosti |
Ok